Algemene voorwaarden

  1. Start
  2.  » Algemene voorwaarden
l

Proefles € 25,00

Probeer het uit!

}

Flexibele lestijden

Rijlessen 7 dagen per week

Scherpe pakketten

Bepaal zelf het tempo

06-16052476

Meer weten? Bel ons!

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rijopleidingen, rijlespakketten, losse rijlessen en andere zaken afgenomen bij Veilig Rijschool (hierna te noemen VEILIG) Het boeken of afnemen van rijlessen of andere zaken bij of via VEILIG betekent automatisch dat u de algemene voorwaarden accepteert.

1.2 Onder een Rijopleiding wordt in deze voorwaarden verstaan een rijopleiding waarvan het lesprogramma en de daarvoor noodzakelijke faciliteiten voldoen aan de door de CBR gestelde normen en kwaliteitseisen. De Rijopleiding kent verschillende uitvoeringsvormen. Zowel een rijlessenpakket als losse rijlessen zijn mogelijk. Voor welk rijlespakket een cursist zich kan aanmelden is afhankelijk van het door de cursist tijdens de intest (proefles) behaald intestniveau.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Een akkoord over het volgen van de rijopleiding komt tot stand door schriftelijk of mondeling akkoord tussen de cursist en de rijinstructeur hiermee bevestigd de cursist het afnemen van een bepaald product.

2.2 Na totstandkoming van een akkoord over het rijlespakket krijgt cursist een factuur deze dient de cursist aan VEILIG (of een aanbetaling of het afgesproken termijn bedrag of het volledige bedrag van het rijlespakket) te voldoen. Uiterlijk binnen 14 werkdagen dient de cursist de factuur te hebben betaald. De Rijopleiding begint pas na ontvangst van de betaling zoals aan cursist is gefactureerd. Als betaling niet binnen is bij VEILIG kan VEILIG de rijopleiding opschorten en/of de gemaakte afspraak ontbinden. Bij opschorting blijft de betalingsplicht onverminderd bestaan. Bij ontbinding is de cursist annuleringskosten verschuldigd zoals vermeld in artikel 3.1 van deze voorwaarden. Indien de cursist onmiddellijk na de intest met de VEILIG Rijopleiding wil beginnen, dient hij/zij het totale lesgeld direct te voldoen.

2.3 Voor overige opleidingen en producten geldt dat deze uiterlijk bij afname voldaan moeten zijn, met uitzondering van (pakketten met) examens en toetsen waarvoor geldt dat deze bij aanvraag voldaan moeten worden. Cursisten verlenen bij inschrijving toestemming om hiervoor vermelde afnames, welke niet tijdig zijn voldaan, door middel van incasso via een automatische machtiging van een opgegeven bank- of girorekening waarop voldoende saldo aanwezig is af te schrijven.

2.4 Indien betalingen zoals omschreven in artikel 2.3 niet of niet tijdig bij VEILIG binnen zijn kan VEILIG deelname door de cursist aan de VEILIG Rijopleiding, opschorten. De cursist blijft in een dergelijke situatie aansprakelijk voor betaling van de totaal verschuldigde kosten.
2.5 VEILIG heeft het recht om rijlessen op te schorten bij het wegvallen (ernstige reden of ziekte) van de rijinstructeur. De leerling die een rijlespakket heeft afgenomen heeft vervolgens het recht om de rijopleiding te beëindigen en het cursusgeld minus de gevolgde lessen en €200,00 administratiekosten gerestitueerd te krijgen. Leerling kan daarbij geen aanspraak maken op schadevergoeding of andere compensatie.

Artikel 3. Annulering

3.1 Voor een rijlespakket is annulering van het “praktijkdeel” alleen schriftelijk mogelijk. Indien de cursist vóór of tijdens de rijopleiding, de rijopleiding wil annuleren dan zijn er door de cursist de volgende vergoedingen verschuldigd. De vergoedingspercentage zoals hieronder vermeld wordt berekend over de totale waarde van de lesovereenkomst minus €200 administratiekosten en de gereden rijlessen op basis van het losse rijles tarief. Verrekening vindt plaats binnen 30 dagen na schriftelijke bevestiging van Veilig rijschool.

• Tijdens de rijopleiding 50%
• Binnen 24 uur na akkoord voor de opleiding: 0%
• 57 t/m 70 kalenderdagen voor aanvang: 30%
• 43 t/m 56 kalenderdagen voor aanvang: 45%
• 29 t/m 42 kalenderdagen voor aanvang: 60%
• 15 t/m 28 kalenderdagen voor aanvang: 70%
• 8 t/m 14 kalenderdagen voor aanvang: 80%
• 0 t/m 7 kalenderdagen voor aanvang: 100%

3.2 Annulering van alle overige produkten waaronder: Theorieopeiding, losse rijlessen en examens/toetsen is alleen schriftelijk
mogelijk. Hiervoor zijn de onderstaande kosten verschuldigd.:

De theorieopleiding:
• Binnen 5 werkdagen na inschrijving: 0% van de prijs
• Tot 1 week voor start theorieopleiding: 50% van de prijs
• Binnen 1 week voor start opleiding en na start opleiding: 100% van de prijs

Examens/toetsen
• Tot vastlegging datum/tijd examens/toetsen. 50% van de prijs
• Na vaststelling datum/tijd examens/toetsen 100 % van de prijs

Losse rijlessen, intest en overige zaken.
• Tot 5 werkdagen voor afname 0% van de prijs
• Tussen 5 en 2 werkdagen voor afname 50% van de prijs
• Binnen 2 werkdagen voor afname 100% van de prijs

3.3 Bij verhuizing kan cursist van opleidingsplaats wisselen na afronding van geboekte lessen, examens en toetsen. Dit dient
binnen veertien dagen schriftelijk te worden aangegeven.

Artikel 4. Toelatingseisen

4.1 Om te kunnen deelnemen aan een Rijopleiding bij VEILIG moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:a. leeftijd: voor categorie B: 16,5 jaar en voor overige categoriën 18 jaar bij lessen op openbare weg;

b. er mag geen sprake
zijn van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen;

c. de betaling is conform artikel-2 geschied;

d. op het moment dat dit nodig is dient de cursist in het bezit te zijn van het vereiste theoriecertificaat en dient dit op verzoek te
kunnen overleggen;

e. de cursist die reeds in het bezit is van een rijbewijs dient dit tijdens zijn opleiding bij zich te dragen en op verzoek te kunnen
tonen;

g. de cursist dient uiterlijk bij boeking van een rijopleiding de betreffende vestiging met zijn DigiD code te machtigen teneinde
het reserveren van examens mogelijk te maken.

4.2 Aanvullende eisen rijopleiding bij VEILIG: de intest hebben afgelegd.

4.3 Indien na de totstandkoming van een akkoord over de rijopleiding blijkt dat de cursist niet voldoet of kan voldoen aan de in
artikel 4.1 genoemde toelatingseisen, wordt hij/zij niet verder tot de Rijopleiding bij VEILIG toegelaten en is, ten aanzien van het
lesgeld, de regeling van art. 3 (annulering) overeenkomstig van toepassing.

Artikel 5. Verplichtingen

5.1 VEILIG draagt zorg voor een rijopleiding, die er op is gericht de cursist zover op te leiden, dat op verantwoorde wijze kan
worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.

5.2 De cursist zal op de openbare weg zoveel mogelijk door eenzelfde instructeur worden opgeleid. Cursisten krijgen zoveel
mogelijk les in lesvoertuigen van hetzelfde merk en type, dan wel in lesvoertuigen met dezelfde rijtechnische eigenschappen.

5.3 Het CBR-praktijkexamen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats, indien de planning/
beschikbaarheid bij het CBR dit toelaat. VEILIG stelt hetzelfde lesvoertuig ter beschikking als waarin de opleiding heeft
plaatsgevonden, dan wel een voertuig van hetzelfde merk en type. Indien het CBR-praktijk-examen niet doorgaat in verband
met bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, stelt VEILIG op het opnieuw door het CBR vastgestelde examentijdstip een
lesvoertuig ter beschikking van hetzelfde merk en type als waarin de cursist tijdens de rijopleiding heeft geoefend.

5.4 De lesvoertuigen die worden gebruikt ten behoeve van de Rijopleiding bij VEILIG zijn voorzien van een in-
/opzittendeverzekering met een dekking die in overeenstemming is met hetgeen in de rijopleidingbranche gebruikelijk is.

5.5 VEILIG vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan tijdens de rijopleiding, het
individuele tentamen, de CBR-Tussen-Tijdse-Toets of het CBR-praktijkexamen begane verkeers- en/of rijfouten, botsing,
aanrijding en/of overrijding, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de cursist, dan wel het gevolg is van het
gebruik van een rijvaardigheid beïnvloedende stof als bedoeld in artikel 6.3.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De cursist dient zich middels het theorieboek goed voor te bereiden op de lessen en zich te houden aan het lesschema van
VEILIG en de instructies van de instructeur. Indien sprake is van zogenaamde collectieve lesuren waarbij twee cursisten
beurtelings de lesauto besturen en op de achterbank meerijden, dienen beiden actief de rijlessen te volgen.

6.2 De cursist zal zich tijdens de rijopleiding conform de gangbare normen gedragen. VEILIG kan de rijopleiding (tussentijds)
beëindigen op grond van zwaarwegende redenen, indien het gedrag van de cursist daartoe aanleiding geeft. Restitutie van
betaalde lesgelden zal alleen plaatsvinden over die lesonderdelen waarvoor geen kosten gemaakt worden.

6.3 De cursist vrijwaart VEILIG voor schade of aanspraken van derden voor zover deze het gevolg zijn van zijn/haar opzet of
grove schuld, alsmede ten gevolge van gebruik door de cursist van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat
het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – rijvaardigheid kan verminderen, zodanig
dat de cursist niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.

6.4 De aansprakelijkheid van VEILIG is ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk
dekking wordt verleend. VEILIG is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband
houdt met de rijopleiding.

Artikel 7. Klachten
De cursist die klachten heeft over de uitvoering van de rijopleiding dient deze ter plaatse aan de rijinstructeur en indien mogelijk
voor het examen kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten
niet naar tevredenheid worden opgelost kan de cursist deze schriftelijk voorleggen per post of per e-mail aan VEILIG
VERKEERSSCHOOL NEDERLAND, Katendrechtse Lagedijk 465 A, 3082 GC Rotterdam, [email protected]. Klachten worden
binnen 14 werkdagen beantwoord.